SAWITRI

Theatre Group Mississauga

Individual Donors

2020

Nitin Sawant, Shruti Shah, Siddhant Sawant, Akshar Shah, Vaidehi Raut-Bhagat, Anand & Megha Karia, Stivan Sequeira, Raina Desai, Gunja Chakraborty, Sweta Surisetti, Amlan Das, Ashish Varma, Ashutosh Walia, Sujeet & Vanita Kini, Dhruva Dwivedi, Guru Gopal Singh, Manu Bhandal, Meeka Shah, Uma Ambike, Suma Nair, Donya Sandhu, Hardeep Singh, Shalaka Sardesai, Jasmine Texeira, Vijay Vatve, Rajan Parashar, Alina Wadiwala, Ravi Kumar, Harish Athale, Prakash Date, Deepak Sant, Amod Kelkar, Krish Naidu, Neeti Jain.

2019

Nitin Sawant, Keyoor Shah, Shruti Shah, Siddhant Sawant, Akshar Shah, Deepti Arora, Megha and Anand Karia, Lata Pada, Anna Silgardo, Eddie – Hakka Magic, Sonali Datey – Imli Foods, Manish Sikri at Bombay to Go.

2018

Nitin Sawant, Keyoor Shah, Shruti Shah, Siddhant Sawant, Akshar Shah, Andreja Kovac, Megha and Anand Karia, Akhila Jog, Abirami Sri Rajah – Gems by Abi, Elizabeth Banfalvi, Meeka Shah, Lata Pada, Suma Nair, Shamy Kaul, Eddie – Hakka Magic, Sonali Datey – Imli Foods, Manish Sikri at Bombay to Go.

2017

Nitin Sawant, Keyoor Shah, Shruti Shah, Siddhant Sawant, Dr. Jane Fraser, Anna Silgardo, Heritage Mississauga, Carol Amirault, David Huband, David Patterson, Emma Ryan, Eddie Huband, Akshar Shah, Eddie – Hakka Magic, Sonali Datey – Imli Foods, Elizabeth Banfalvi, Manish Sikri at Bombay to Go.

2016

Nitin Sawant, Keyoor Shah, Medha Date, Prakash, Date, Shruti Shah, Jasmine Sawant, Shauna Singh Baldwin, Lata Pada, Harikishan Nair, Suma Nair, Rama Joshi, Gautam Shroff, Siddhant Sawant, Akshar Shah, Anna Silgardo, Suheel Shamsudheen, Amal Philip Raju, Bhuvaneshwari Pandey, Naimesh Nanavaty, Rekha Vaishnav, Parul Nanvaty, Manish Sikri – Bombay to Go.

2015

Nitin Sawant, Keyoor Shah, Medha Date, Prakash, Date, Shruti Shah, Jasmine Sawant, Lata Pada, Naimesh Nanavaty, Bhairavi Shah, Siddhant Sawant, Anna Silgardo, Sunil Lariya, Sachin Trivedi, Rekha Vaishnav, Parul Nanvaty, Sujeet & Vanita Kini, Nick Ladani, DNL Corporate Designs, Sikri – Bombay to Go.

2014

Nitin Sawant, Keyoor Shah, Medha Date, Prakash, Date, Dr. Uma Date-Athale, Shrikant Wad, Anagha Wad, Rekha Vaishnav, Shruti Shah, Jasmine Sawant, Lata Pada, Clara Um.

2013
Nitin Sawant, Keyoor Shah, Aniruddh Sawant, Siddhant Sawant, Naimesh Nanavaty, Medha Date, Rekha Vaishnav, Dr. Uma Date-Athale, Harish Athale, Prakash Date, Shruti Shah, Jasmine Sawant.

2012
Nitin Sawant, Keyoor Shah, Aniruddh Sawant, Siddhant Sawant, Naimesh Nanavaty, Medha Date, Rekha Vaishnav, Dr. Uma Date-Athale, Harish Athale, Prakash Date, Shruti Shah, Jasmine Sawant.

2011
Nitin Sawant, Keyoor Shah, Naimesh Nanavaty, Medha Date, Rekha Vaishnav, Dr. Uma Date-Athale, Harish Athale, Prakash Date, Leena Deodhare, Dr. Sanjeev Deodhare, Shruti Shah, Jasmine Sawant, Deepak Sant, Gouri Sathe, Nikhil Sathe, Chhaya Kulkarni, Sanjay Kulkarni.