SAWITRI

Theatre Group Mississauga

Individual Donors

2013
Nitin Sawant, Keyoor Shah, Naimesh Nanavaty, Medha Date, Rekha Vaishnav, Dr. Uma Date-Athale, Harish Athale, Prakash Date, Shruti Shah, Jasmine Sawant.

2012
Nitin Sawant, Keyoor Shah, Naimesh Nanavaty, Medha Date, Rekha Vaishnav, Dr. Uma Date-Athale, Harish Athale, Prakash Date, Shruti Shah, Jasmine Sawant.

2011
Nitin Sawant, Keyoor Shah, Naimesh Nanavaty, Medha Date, Rekha Vaishnav, Dr. Uma Date-Athale, Harish Athale, Prakash Date, Leena Deodhare, Dr. Sanjeev Deodhare, Shruti Shah, Jasmine Sawant, Deepak Sant, Gouri Sathe, Nikhil Sathe, Chhaya Kulkarni, Sanjay Kulkarni.